குருவேசரணம் - இறைவன்னடி சேர

குருவேசரணம் - இறைவன்னடி சேர

#குருவேசரணம் 
மகா மந்திர போதிணி என்ற அபூர்வ நூலில் நான் படித்த விடயங்களை பகிர்கிறேன்....

நம் பாதங்களில் வசிப்பவள் #ஆதிலஷ்மி.

நம் பாதம் பிறர் மீது தெரியாமல் பட்டால் #சிவசிவஎனக் கூறி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். இல்லாவிடில் #ஆதிலஷ்மி நம்மை விட்டு விலகி விடுவாள்.

நம் முழங்கால் பகுதியில் வசிப்பவள் #கஜலஷ்மி.

காலை நீட்டியபடி புத்தகம் படிப்பதாலும்
நெல் .. அரிசி இவைகளை கால்களால் மிதிப்பதாலும் நம்மை விட்டு #கஜலட்சுமி விலகுகிறாள்..!!

நம் இடுப்புக்கு கீழ் பகுதியில் #வீர்யலஷ்மி..!!
 வசிக்கிறாள். 

பிறரை நித்திப்பதன் மூலம் சாபம் பெறுபவர்களை விட்டு இந்த #வீர்யலஷ்மி விலகுகிறாள்.

நம் இடது தொடையில் வசிப்பவள் #விஜயலஷ்மி.

 இடது தொடை எப்போதும் மனைவிக்குச் சொந்தம். எனவே
மனைவியை விடுத்து பிறன்மனை நோக்கினால் இந்த #விஜயலக்ஷ்மி விலகி விடுவாள்.!!

வலது தொடையில் வசிப்பவள் #சந்தானலஷ்மி...!

பெற்றோர்கள்  கன்னிகாதானம் செய்யும்போது பெண்ணை வலது தொடையில் அமர வைக்க வேண்டும்.
இடது தொடையிலோ .. இரு தொடைகள் இடையே அமர வைத்தால் இந்த #சந்தானலஷ்மி விலகி விடுவாள்...!!

நமது வயிற்றுப் பகுதியில் வசிப்பவள் #தான்யலஷ்மி...!

எச்சில் உணவு... ஊசிப் போன உணவு இவைகளை ஏழைக் களுக்கோ .. பிறருக்கோ கொடுத்தால் #தான்ய லட்சுமி விலகி விடுவாள்.

நமது நெஞ்சுப் பகுதியில் வசிப்பவள் #தைரியலஷ்மி..!!

நெஞ்சிலே நஞ்சை வைத்து பிறரைக் குறை கூறி குடும்பத்தை கொடுப்பவர்களை விட்டு #தைரியலட்சுமி விலகுகிறாள்.

நமது கழுத்துப் பகுதியில் வசிப்பவள் #வித்யாலஷ்மி...!!

கழுத்தில் ஒரு ருத்ராட்சம் அணியாதவனும் .. பூணூல்... தாலி... என குடும்ப பராம்பரிய சின்னத்தை 
 அணியாதவர்களை விட்டு #வித்யாலட்சுமி விலகுகிறாள்.

நம் நெற்றியின் மத்தியில் வசிப்பவள் #செளபாக்யலஷ்மி.!!

இவள் நம் புருவத்தை சிரைப்பதாலும் மஞ்சள் கலந்த குங்குமம் விட்டு ஸ்டிக்கர் பொட்டு வைப்பதாலும்  , வகிட்டில் குங்குமம் வைக்காமல் இருப்பதாலும் வீபூதி . நாமம் .. அணியாவிட்டாலும் நம்மை விட்டு #சௌபாக்ய லட்சுமி விலகுகிறாள்..

பல தவறுகள் செய்து நம் அங்கத்தில் இருக்கும் லஷ்மி களை விரட்டி விட்டால் நாம் எப்படி செழிப்பாக வாழ முடியும்???